1.    Plánovaná výstavba tělocvičny – byl vypracován projet výstavby tělocvičny v prostoru, který škola nyní používá k pracovním činnostem. V současnosti obec tento záměr preferuje před projektem výstavby tělocvičny nad šatnami.


2.    Připravuje se přestavba šaten. Stávající klece budou zrušeny a místo toho budou pořízeny dřevěné skříňky. Každá skříňka bude pro dva žáky s možností pověšení kabátu, prostoru pro obuv a vrchního prostoru pro např. čepice. Skříňky budou na zámek, děti budou mít klíče.


3.    Zateplení škol (včetně výměny oken) ve Vrbátkách a Dubanech proběhne v letní prázdniny, aby nenarušilo průběh vyučování. Ukončeno by mělo být 20.8. Zateplením se získá úspora 40% na energiích ve Vrbátkách a 70% na energiích v Dubanech. Pro zajímavost – provoz v Dubanech (budova školy a Sokolovna) spotřebuje 42% z celkové energetické náročnosti provozu budov ZŠ a MŠ ve všech třech obcích.


4.    Po zateplení se bude řešit i nová fasáda. Již nyní se přijímají návrhy možného barevného vzhledu. Navrhovat může každý. Z došlých návrhů se vybere několik nejlepších a mezi těmi budou mít všichni možnost hlasovat na webových stránkách o nejhezčí vzhled fasády.


5.    V Dubanech se budou opravovat i přístupové cesty. Ve Vrbátkách dojde k opravě přístupových cest následující rok.


6.    Po zateplení proběhne vymalování školy. Jelikož časově budou tyto práce hodně natěsno před začátkem školního roku, škola prosí rodiče, zda by mohli pomoci při následném stěhování nábytku a vybavení.


7.    Prosím, dohlédněte, aby děti při jízdě na kole nosily helmy. Stává se, že děti helmy nenosí. Při parkování kola je nutné jej také i zamknout. Zatím se sice nic neztratilo, ale pokud by k tomu došlo, škola za kola neručí.


8.    Ředitelské volno 8.4. bylo z důvodu proběhlého školení učitelů. Učitelé se vzdělávali v oblasti nových motivačních přístupů k dětem.


9.    Akademie – oslava ke dni matek proběhne 9. 5.


10.    Děti již dlouho toužily po papírových ubrouscích na utírání. Nyní se na ně našly finanční prostředky, tak bude tomuto přání vyhověno :-)

1. Schůzka třídních důvěrníků se bude konat vždy v rámci třídních schůzek ve Vrbátkcáh v 16.15 hod. v 9. třídě.

 

2. Vedení školy prosí rodiče, pokud bude mít někdo něco k řešení či nějaký problém, prosím obraťte se nejprve na třídního učitele či vedení školy. Vedení školy je ke komunikaci s rodiči maximálně vstřícné, proto na dveřích školy visí i logo Rodiče vítáni. Pokud se rodič nejprve obrátí na Českou školní inspekci a až poté na školu, působí to nemalé problémy.

 

3. Osvědčilo se zavedení tvrdého režimu v zapomínání. Vedení školy prosí rodiče, pokud dítě nosí ze školy napomenutí či poznámky, že často zapomíná pomůcky, bylo by dobré, aby rodič dítěti s přípravou či kontrolou pomůcek pomohl, i když je to třeba dítě starší.

 

4. Situace v přijetí dětí na střední školy je taková, že je málo dětí a tak střední školy přijmou všechny žádosti. To ale neznamená, že pokud se na střední školu přihlásí slabé dítě, že školu dodělá. Pak jsou děti nuceny přestoupit na jednodušší školu, ale začít docházku musí znovu od 1. ročníku.

 

5. Placení lyžařského kurzu bude tento týden nachystáno.

 

6. Podařilo se sehnat sponzorské dary ve výši 22 tis. na výrobu talárů, takže se budou moci nechat ušít. Barva bude modrá v kombinaci se žlutou.

 

7. Připravuje se projekt, který umožní našim dětem komunikovat s jinými dětmi ze zahraniční v anglickém jazyce. Forma a podrobnosti se zatím připravují.

 

8. Na škole se připravuje vybudování bylinné zahrádky s popisky pro výukové potřeby dětí. Naskytla se možnost získat finanční podporu od Ikey. Stačí poslat emailem co nejvíce kódú z Ikea karty (tu si mohou vyřídit ti, co nakupují v Ikey, nebo se stačí zaregistrovat přes email). Prosíme všechny rodiče, aby se pokusili podnítit k zaslání emailů co nejvíce majitelů karet. Děkujeme. Podrobnosti budou sděleny přes děti.

 

9. Noví prvňáčci budou mít za p. učitelku p. Dohnalovou. Je to z důvodu náročnosti této budoucí 1. třídy a p. učitelka Dohnalová má nejlepší předpoklady tuto skladbu dětí úspěšně zvládnout.

Zateplení škol ve Vrbátkách a Dubanech proběhne v letní prázdniny, aby nenarušilo průběh vyučování. Sokolovna se bude zateplovat na přelomu května a června. Zateplením se získá úspora 40% na energiích ve Vrbátkách a 70% na energiích v Dubanech. Pro zajímavost – z financí školy je financován i provoz v Sokolovně. Do budoucna bude obec řešit i zateplení obecní budovy ve Štětovicích.

 

10. Škola by ráda vybudovala ve Vrbátkách venkovní učebnu, kde by se mohli žáci učit za odměnu určité předměty. Bylo by možné na výstavbu zažádat i o nějaký grant. Záleží ale na záměru obce. Zda bude obec budovat sportovní halu ve Vrbátkách, ta by poté zabrala nyní použitelný venkovní prostor. Nebo zda se vybuduje tělocvična nad šatnami, pak by byl venkovní prostor zachován, finančně by tato varianta vyšla podstatně lépe a prostorově by byla dostačující (včetně šaten a sprch a s možností přístupu pro veřejnost).

 

11. Rodiče žádají vedení školy o vypracování nějakého informačního materiálu pro rodiče, kteří uvažují o odchodu dětí na víceletá gymnázia. Tato škola je primárně určena pro mimořádně nadané děti. Bohužel v současné době tuto variantu někteří rodiče zvažují spíše z důvodu prestiže a zřejmě i nedostatečné informovanosti o všech úskalích, které tento přechod přináší. Vedení školy informační materiál vypracuje.

 

12. Letošní školní ples se bude konat 2.2. 2013. Vedení školy a KPŠ srdečně zve všechny rodiče. Přes děti obdrží rodiče pozvánku přímo se vstupenkou (forma záleží na třídních učitelích). Rodiče mají možnost zaplacením vstupenky, i když by třeba na ples nešli, podpořit školu. Současně prosíme rodiče o případný dar do tomboly. Děkujeme. Dary je možno předat třídním učitelům či Jitce Šálkové v Centru volného času ve Vrbátkách.

1.    Naše škola vychází v SCIO testech průměrně a v některých oblastech i mírně podprůměrně. P. ředitel vysvětlil výsledky těchto testů a jejich smyl pro školu. Tyto testy jsou dělány i mezi výběrovými školami a nebývají do nich zařazováni žáci se specifickými poruchami. Na naší škole zařazujeme do testování všechny děti, tedy i děti s poruchami. Proto máme takový výsledek. Navíc výsledky jsou důležitým výstupem, jak na tom jednotlivé děti jsou, což je informace jak pro školu, tak pro rodiče. Je to i odraz toho, jak se s dětmi pracuje a jak s nimi pracovat do budoucnosti. Je pravda, že v některých třídách vyšly některé z testů, že výsledky dětí byly pod jejich možnosti. To je pro školu impulz, že na tyto předměty je třeba se zaměřit.

 

2.    Mikulášské balíčky zajistí třídní důvěrníci jednotlivých tříd. Jedná se o první stupeň, tedy děti z 1.-5. třídy. Hodnota balíčků bude zase do 50 Kč. S proplacením se prosím obracejte na p. Zedníčkovou. Balíčky prosím předejte třídním učitelům před 5.12.

 

3.    Škola prosí rodiče, pokud někdo třeba jen zaznamená nějaký náznak ubližování nějakému dítěti (ať již fyzické či psychické), prosím neprodleně informujte školu. Tyto záležitosti je třeba řešit hned. Nemá smysl, když se tato informace začne otevírat s půlročním zpožděním.

 

4.    Škola děkuje KPŠ, že zajistila lyže pro lyžařský výcvik. Škola ještě zjistí, zda má dostatek lyžařských bot, pokud ne, obrátí se na KPŠ.

 

5.    Rozpočet školy je pro letošní školní rok velmi napjatý, takže vedení školy děkuje za finanční spolupodílení se KPŠ na některých pomůckách či aktivitách.

 

6.    Od letošního září došlo ke změně vedení školního sboru. Sbor vede nyní p. Sittková, která by byla ráda, aby měl sbor při vystupování jednotné úbory (taláry). Škola tuto aktivitu podporuje. Finanční náročnost těchto oděvů je 20-25 tis. KPŠ přispěje částkou 5 tis. Kč, na ostatní částku se škola pokusí sehnat sponzory. Jelikož by měl sbor reprezentovat i obec, osloví škola i obec. Dále zkusí oslovit i farnost, protože taláry by mohly být využitelné i pro chrámovou scholu.

 

7.    Třídní důvěrníci se domluvili, že pokud se bude v budoucnu rozhodovat v rámci KPŠ o nestandardních výdajích či vysokých výdajích (příkladem bylo řešení talárů pro sbor), osloví emailem všechny třídní důvěrníky a vyzve je k diskuzi.

 

8.    Rodiče by uvítali větší používání emailů mezi učitelem a rodičem. Tato praxe je již několik let zavedená ve škole v Dubanech, kde dobře funguje. Příkladným způsobem tuto formu komunikace využívá p. učitel Řezníček, který rodiče nejen informuje o podstatném dění ve třídě (důležité písemky, výlety, sdělení), ale dává i různé podněty rodičům. Reakce jsou vždy velmi pružné a podnětné. Bylo by super, kdyby tuto formu začali uplatňovat i ostatní vyučující. Používání emailové komunikace s rodiči je výrazným posunem k bližšímu vztahu k rodičům a k užší spolupráci.

 

9.    Ne všichni rodiče se kladně staví k pasování deváťáků na školním plese. Alternativou by mohlo být pasování při oslavě dne matek, i když tato forma není tolik slavnostní. Bylo by dobré otevřít tuto diskuzi vždy v dané třídě deváťáků, aby si rodiče sami zvolili příslušnou variantu. Tato otázka bude ještě nadále diskutována.

 


1.    Celonárodní výzva


-    naše škola se připojuje k celonárodní výzvě za záchranu regionálního školství. Ministerstvo školství připravuje návrh, který stanovuje takové podmínky pro 2. stupeň základních škol, jejichž splnění v podstatě znamená likvidaci škol na vesnicích. Škola i rodiče jsou proti připravovanému návrhu. Všichni, kdo chtějí zachovat 2. stupeň základních škol na vesnicích a tedy i v našich obcích, mají možnost se pod  petici podepsat. Petici bylo možno podepsat na třídních schůzkách a dosud i u p. ředitele. Dále je možno tuto petici podepsat i u některých rodičů (p. Kubjátové, p. Zedníčkové, p. Tajovské, p. Šálkové, p. Růčky)

 

 

2.    Rodiče vítáni


-    škola požádala získala značku Rodiče vítáni. Tato aktivita, charakterizovaná nálepkami na budovách škol, znamená, že škola je vstřícná ke komunikaci s rodiči. Kdokoliv z rodičů by měl jakýkoliv námět či připomínku, je vítán.
-    škola přemýšlí, jak ještě více zlepšit vzájemnou komunikaci. Uvažuje se o zavedení akce, na které by se podíleli rodiče s dětmi a školou. Jakýkoliv zajímavý nápad ze strany rodičů je vítán. Proběhla diskuze o možnosti prázdninové akce na dvoře školy (opékání buřtů, prázdninové směny na udržování založených záhonků, …).
-    komunikace i díky Klubu přátel školy probíhá mezi rodiči a školou dobře. Poslední společná akce - ples - dopadl výborně. Akce byla velmi dobře hodnocena jak po stránce organizační, tak finanční.

 

 

3.    Lyže a lyžáky


-    škola se domlouvá s Klubem přátel školy o postupném zakoupení několika párů carvingových lyží, aby byla možnost zapůjčení na lyžařský kurz.
-    rodiče navrhují zorganizovat výzvu k rodičům: pokud má někdo carvingové lyže požadovaných parametrů (výška 140 cm až 165 cm, zachovalý stav) či lyžáky a je ochoten je buďto darovat či za zbytkovou cenu odprodat škole, je tato iniciativa velmi vítána.
-    škola děkuje za sponzorský dar p. Smičkovi, který daroval škole jedny carvingové lyže.

 

 

4.    Ostatní


-    obec požádala o dotace na zateplení budov škol
-    ministerstvo zavedlo plošné testování 5. a 9. tříd, takže Scio testy se budou provádět již jen ve 3. a 7. třídě
-    dne 30. dubna a 7. května je vyhlášeno ředitelské volno.


Zapsala Jana Tajovská

P. ředitel informoval rodiče o výsledcích SCIO testů žáků 9. třídy. Kdo bude mít zájem do testů nahlédnout, je možno u p. ředitele.

 

Z hodnocení mimo jiné vyplývá:

 

  1. známkování v naší škole je stále mírnější než v ostatních srovnatelných školách. Proto se bude postupně nadále ještě o něco zpřísňovat hodnocení žáků.
  2. hodnocení AJ bylo ze všech předmětů nejslabší. Vedení školy posoudí, zda je množství hodin jazyka pro děti dostatečné.
  3. oproti jiným školám se děti minimálně učí z učebnic. Děti nic nenutí otevřít učebnice a navíc se ani nenaučí pracovat s textem a umět vytáhnout z textu podstatné informace. Tento trend je nastaven již u malých školáků v Dubanech (informovali rodiče). Vedení školy se bude snažit tuto situaci řešit.
  4. děti obecně velice málo čtou, ale na naší škole méně než jinde. Informace hledají spíše na internetu, což nemusí být vždy šťastné řešení. Od rodičů padl návrh motivovat děti k četbě již na prvním stupni (i v Dubanech) např. formou volného čtenářského deníku, kdy bude na dětech, co čtou, ale aby byly motivovány učitelem něco číst. Vedení školy to zváží.

 

Školní ples proběhne letos 25. února. Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

Vedení školy se obrací na rodiče, pokud má možnost kdokoliv z vás zajistit dar do tomboly, ať tak učiní. Dary je možno přinést do školy k p. řediteli, do školek či k organizátorům plesu. Děkujeme.

zapsala Jana Tajovská1. Škola prosí rodiče, ať nabádá děti ke slušnému a bezpečnému chování ve škole. Zvýšil se počet úrazů dětí ve škole z důvodu jejich neopatrnosti či nevhodného chování. Každý úraz škola musí hlásit a při cizím zavinění poté pojišťovna pátrá, jak k tomu došlo a snaží se, aby odškodné hradil rodič dítěte, které úraz zavinilo.

 

2. Škola by ráda učinila oficiální prohlášení viz. případ Biskupice. Policie přišla na to, kdo byl daný muž, který nabízel svezení dětem, ale protože nebyl spáchán žádný trestný čin, byl muž propuštěn. Dotyčný je nadále v hledáčku policie.

 

3. Horší známky v tělocviku u dětí na druhém stupni.


-              V tělocviku je třeba plnit alespoň základní prvky fyzické zdatnosti a na to děti v naší škole nebyly zvyklé. Postupně se nabíhá na pozvolnější zpřísnění známkování i v tělocviku, protože je třeba přimět děti, aby svoji fyzickou zdatnost zlepšovaly. Děti jsou upozorňováni na to, co je čeká a co mají trénovat.

-              bylo by fajn zařadit více sportovních kroužků. Fotbal funguje jen pro děti v Dubanech. Rodiče zkusí zjistit zájem dětí při přechodu z Duban do Vrbátek o pokračování fotbalu a při zájmu zorganizovat jeho pokračování ve Vrbátkách.

-              rodiče zkusí zajistit volejbalový kroužek, který tu dříve fungoval.


    4. Mikulášská nadílka


-              třídní důvěrníci zakoupí pro 1. stupeň mikulášské balíčky pro svoji třídu do 50 Kč. Tyto balíčky předají do Mikuláše třídním učitelům.
Schůzka třídních důvěrníků 29.9. 2011


1. Škola provedla povinné oznámení na obci a informovala žáky, jak se zachovat při případném oslovení cizího člověka. Dle policie ČR ale není třeba vyvolávat paniku. V současnosti byl v blízkém okolí zaznamenán pouze jeden případ, kdy cizí muž v autě nabídl žačce svezení, ale po jejím odmítnutí odejel.

 

2. Změny ve školním vzdělávacím programu (na základě podnětu rodičů):

- žáci na 2. stupni budou mít 2 hod. týdně fyziky místo 1 hod., při zachování stejného rozsahu učiva

- v 7. třídě se o 1 hod. zkrátily hodiny rodinné výchovy ve prospěch NJ

- volitelný předmět základy administrativy se rozšířil i o problematiku základní finanční gramotnosti.

 

3. Příští schůzky třídních důvěrníků budou bývat v 16.30 hod. (v den třídních schůzek)

 

4. Od 4. třídy je velká přestávka po dvou vyučovacích hodinách, nikoliv po 1. vyučovací hodině (jak je tomu v Dubanech), protože žáci mají 6 vyučovacích hodin. Pokud by měli žáci velkou přestávku již po 1. hodině, bylo by pro ně náročné zvládnout dalších 5 vyučovacích hodin.

 

5. Vyzvedávání dětí z družiny v Dubanech mezi 12.-13.30 není možné pravidelně, aby bylo možno s dětmi systematicky pracovat. Samozřejmě po dohodě v ojedinělých případech je vyzvednout lze.

 

6. Na základě požadavku rodičů bude zaveden ve školní družině v Dubanech pitný režim.

 

7. Na webu školy budou nově kontakty na třídní důvěrníky.

 

8. Jelikož se vybere hodně sběru, bude nově odměněn výherce sběru v každé třídě. Tři nejzdatnější v celkovém hodnocení dostanou navíc dárkový balíček.

 

9. Škola je nově vybavena interaktivními tabulemi i na druhém stupni.

 

10. Lyžařský výcvik – mohou jet žáci již od 4. třídy. Jako vedoucí jede p. ředitel a p. zástupce, dále p. učitelka Pospíšilová.

 

11. Letos na Mikuláše, stejně jako loni, se budou kupovat mikulášské balíčky. Třídní důvěrníci mají na starosti pořídit balíčky pro svoji třídu do hodnoty 50 Kč na osobu. Sáčky není třeba letos kupovat, KPŠ je dostalo darem.

 

12. Nově budou zřízeni třídní důvěrníci ve školkách.

 

13. Pokud má někdo z rodičů zkušenosti jako trenér nějakého sportu, ať se obrátí na kohokoliv z kulturní a sportovní komise. Rádi bychom rozšířili sportovní vyžití dětí v naší obci. Zároveň chceme založit oddíl skautů a hledáme nadšence, kteří by oddíl vedli.

Valná hromada Klubu přátel školy (KPŠ) dne 29. 9. 2011


1. Představení členů výboru

(Jana Tajovská, Kateřina Kubjátová, Helena Zedníčková, Jitka Šálková, Lucie Strouhalová, Vlasta Hrbatová). Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách školy www.skolavrbatky.cz

 

2. Hlavní cíle KPŠ

– pomáhat škole s financováním věcí, na které škola nemá finanční prostředky a napomáhat k lepší komunikaci mezi rodiči a školou. Pokud by kdokoliv z rodičů chtěl se školou vykomunikovat záležitost přesahující možnosti jednoho rodiče, je možné tuto komunikaci vést přes KPŠ. Komunikace mezi školou a KPŠ probíhá velmi dobře.

 

3. Od příštího školního roku nahradí stávající formu valné hromady informovanost přes třídní důvěrníky. KPŠ před prvními třídními schůzkami bude třídní důvěrníky informovat o tom, co se plánuje nového a o všem, co je třeba rodičům sdělit a důvěrníci poté tyto informace přednesou na třídních schůzkách.

 

4. Financování v roce 2010/11 (nejvíce je výdělečný sběr a ples). Celé financování uplynulého školního roku bude nově vždy na stránkách školy www.skolavrbatky.cz. Na těchto stránkách budou i zápisy ze schůzek třídních důvěrníků.

 

5. Všichni, kdo chtějí být informováni, co se bude dít ve škole či v KPŠ nového, přihlaste se k odběru novinek z webových stránek (přihlásit je možno přes web). Tímto způsobem budou rodiče informováni např. kdy se bude konat přípravná schůzka k organizaci plesu, kde bude moci přijít každý, kdo bude chtít s plesem pomoci.

 

6. Termín plesu je 25.2. 2012. Uvítáme dary do tomboly i pomoc při organizačním zajištění. Všichni, kdo chtějí s přípravou plesu pomoci, budou moci přijít na schůzku svolanou přes web školy (přes službu odběr novinek na email), kde se domluvíme, kde by kdo mohl pomoci.

 

7. Diskuze

Mateřská škola

Pečujeme o vzdělávání

schranka duvery

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk